Adatvédelem

A kezelt adatok köre, jogalapja, célja és ideje

Az unnepi-idezetek.hu, mint a weboldalak általában, a látogató számítógépén kis szöveges fájlokat (úgynevezett sütiket, angolul "cookie"-kat) helyez el.

Amennyiben a felhasználó hozzájárul, az oldalon a Google sütik használatával jelenít meg személyre szabott hirdetéseket az érdeklődési köre, illetve oldalon és más oldalakon végzett korábbi látogatások alapján. A személyre szabott hirdetések engedélyezhetőek vagy letilthatóak jelen oldal alján, a süti beállításoknál, vagy a Google Hirdetésbeállítások oldalán. A Google által kezelt adatokról részletesen ezen az oldalon lehet tájékozódni. Amennyiben a felhasználó nem járul hozzá a személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez, akkor is megjelennek hirdetések az oldalon, de azok kevésbé lesznek relevánsak. Ezek a hirdetések is használnak sütiket a rendszer működésének biztosítása (gyakoriságkorlátozás, a hirdetésekkel kapcsolatos összesített jelentések) céljából, valamint jogos érdek (a csalások és visszaélések elleni küzdelem) alapján.

Külső kiszolgálót (Google Analytics) használunk személyhez nem köthető statisztikai adatok gyűjtésére, amely kiszolgáló szintén sütiket használ. A szolgáltató aggregált, statisztikai adatokat biztosít számunkra az oldal látogatóiről, és ehhez nem adunk át személyes adatokat részére. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP címeket névtelenítve (anonimizáltan) tárolja. A cookie 14 hónapig él, amelynek számolása a szolgáltatás minden igénybevétele esetén újraindul. A Google Analytics használata minden weboldalon letiltható a Google által biztosított böngésző kiegészítő telepítésével. A Google által használt sütikkel kapcsolatban további információ a Google oldalán található.

Sütiben tároljuk a felhasználó süti beállításait. Ez a süti 10 évig vagy a felhasználó általi törléséig él, a beállítástól függően egy 1-es vagy egy 2-es számot tartalmaz, személyes információ nem szerepel benne.

A felhasználónak lehetősége van a böngészőjében letiltani a sütik fogadását, vagy törölheti a már elmentett sütiket. Ennek pontos menete a böngésző súgójában található meg, illetve a leggyakrabban használt böngészők esetén a következő oldalakon: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari.

Harmadik országba továbbítás

A sütiknél részletezett okokból egyes adatokat a Google Inc. kezel, amely az Amerikai Egyesült Állampokban található. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én, amelyet a Google is betart. A Google a birtokába jutott adatokat a GDPR-nek megfelelően kezeli. Erről bővebben itt található információ.

16 éven aluliak

Szolgáltatásaink az általános közönségnek szólnak. A 16. életévét be nem töltött személyek adatainak kezeléséhez hozzájárulást a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személynek kell adnia vagy engedélyeznie. A szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát vagy a nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy felelős azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A szolgáltatás hozzájárulást igénylő részeit a 16. életévüket be nem töltött személyek csak írásos szülői hozzájárulás vagy engedély megléte esetén használhatják, amelyet kérés esetén be kell tudniuk mutatni a szolgáltatónak.

Az érintett jogai

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett jogosult továbbá információt kapni az adatkezelés céljairól, az érintett adatok kategóriáiról, azon címzettekről, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket) illetve az adatok tárolásának tervezett időtartalmáról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. Ezekről bővebben jelen dokumentumban lehet tájékozódni.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult rá, hogy az adatkezelő részére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, az eredeti adatkezelő akadályoztatása nélkül egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes és a törlés helyett azok felhasználásnak korlátozását szeretné; az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; ha tiltakozik az adatkezelés ellen (addig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e). Ilyen korlátozás esetén az adatokat csak tárolni lehet, kezelni csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen. Ilyen esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha ez a felek közötti szerződés teljesítése érdekében szükséges. Az érintettnek ilyen esetben is jogában áll az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást nyújtani be.

Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog

A felhasználóknak jogukban áll a tárolt adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését vagy helyesbítését kérni.

Biztonsági intézkedések

A szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az adatok biztonsága érdekében. Az esetleges hibákkal (oldal elérhetetlenség, adatbázis sérülés, illetéktelen használat, hibás működés stb.) és a szolgáltatás teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatos vagy az azokból eredő járulékos károkért a szolgáltató a jog által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a felelősséget.

Probléma esetén

Az adatkezeléssel kapcsolatos problémák, kérdések esetén az adatkezelőhöz lehet fordulni. A kérelmeket e-mailben várjuk, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolunk rá.

Adatkezelő neve: Vibdo Media Kft.
Címe: 5100 Jászberény, Nádor u. 2.
E-mail címe:

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban a Hatóságnál vizsgálatot lehet kezdeményezni. Az érintett a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt bírósági eljárást is indíthat. Az adatkezelő minden adat törlését lehetővé teszi az oldalon, és minden esetben igyekszik teljes mértékben együttműködni a panaszossal, ezért eljárás kezdeményezése előtt a gyorsabb intézkedés érdekében érdemes az adatkezelőt a fenti e-mail címen megkeresni a felmerült problémával.

A Hatóság elérhetőségei:
Levelezési címe: 1534 Budapest, Pf.: 834
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszáma: +36 (1) 391-1400
Fax száma: +36 (1) 391-1410
Weboldala: http://www.naih.hu
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogi nyilatkozat

A weboldalon használt ikonkészlet a WPZOOM terméke a CC BY-SA 3.0 licensz alatt.

Süti beállítások

Az unnepi-idezetek.hu a legtöbb weboldalhoz hasonlóan sütiket használ. A sütik kis szöveges fájlok, amik a látogató számítógépén kerülnek elmentésre. Az alábbiakban lehetőséged van megadni, hogy milyen sütik használatához járulsz hozzá.

Testreszabott tartalom (ajánlott) - Ha hozzájárulsz a testreszabott tartalom megjelenítéséhez, az oldalon látható hirdetéseket a Google sütik használatával az érdeklődési köröd vagy az általad meglátogatott honlapok alapján személyre szabja. Ha ehhez nem járulsz hozzá, a hirdetések akkor is megjelennek (és ebben az esetben is használnak sütit), de valószínűleg kevésbé lesznek érdekesek vagy hasznosak számodra. Erről bővebben a fentebb elérhető adatvédelmi tájékoztatónkban olvashatsz.

Csak a kötelező sütik - Egyes sütik elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához és nem kezelnek személyes adatokat. Ilyen sütiben menjük például el az itt megadott hozzájárulásodat, és ilyen sütit használ a részünkre statisztikai adatokat szolgáltató Google Analytics is. Bár a fenti adatvédelmi tájékoztatóban leírt módszerrel ezeket a sütiket is lehetőséged van letiltani, ha ezt megteszed, az oldal nem fog megfelelően működni.

Az általad választott beállítást ezen az oldalon később bármikor módosíthatod.